SKNTC | 成员    日历   

 | 登录  

  登录     登录 | 首页     搜索     相册         好友   


นายพุทธพร ปราโมทย์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร


• ประวัติความเป็นมา
• พันธกิจ วิทยาลัย
• SWOT วิทยาลัย
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลการเงินงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
• ติดต่อวิทยาลัย
• สถานที่ตั้งวิทยาลัย
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• ปฏิทินการศึกษา 2562
• รายงานงบทดลอง

• ช่างยนต์
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างเชื่อม
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างก่อสร้าง
• สถาปัตยกรรม
• บัญชี
• การขาย/การตลาด
• เลขานุการ
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ช่างเมคคาทรอนิกส์

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานครูที่ปรึกษา
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• งานปกครอง

活动

新闻
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ปวช./ปวส.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2019-01-06 18:39:04 6292 0 Approve
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建者 supply
创建 2018-12-28 11:53:11 3082 0
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建者 supply
创建 2018-12-16 09:51:57 2618 0
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding)
创建者 supply
创建 2018-12-16 09:26:57 2825 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะ การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ระดับ ปวช. ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2561
创建 2018-12-06 12:34:14 2468 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
创建者 supply
创建 2018-12-06 12:42:31 2597 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธันวาคม 2561
创建 2018-12-04 09:35:05 2507 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑๐ ชุด
创建者 supply
创建 2018-12-03 10:10:42 3289 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
创建者 supply
创建 2018-12-03 10:12:20 2610 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

更多


日志
搜索 
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

创建 2019-11-11 18:25:40 2813 0

更多

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  [61/11/21] รายละเอียด 


 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  [61/11/21] รายละเอียด 
相册
搜索
วันเอดส์โลก ศึกษาดูงาน ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี คณะ ครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมนำเงินและของผู้ร่วมบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์
โครงการพิเศษ

创建 2018-12-03 14:31:01 2158
วันวชิราวุธ 61_11_25
กิจกรรม

创建 2018-12-03 14:29:42 1802
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ มาประเมิน การเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้และวิชาชีพ ระดับ ปวส วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
กิจกรรม

创建 2018-05-02 08:56:38 2158
วันแม่ 60_08_11
กิจกรรม

创建 2018-01-20 16:14:44 2276
ตักบาตรวันเฉลิมฯ 60_07_27
กิจกรรม

创建 2018-01-20 16:04:16 2034
กีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 60_07_04
กิจกรรม

创建 2018-01-20 15:54:13 2742

更多


ระบบ RMS2016

สถาบันการอาชีวศึกษา


• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลฯ
• สำนักนโยบายและแผนฯ
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
• หน่วยตรวจสอบภายใน
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


• วิธีการติดตั้งฟอนต์
• แบบรายงานขอซื้อ/จัดจ้าง
• ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ V-Cop
• วิธีการใช้ RMS ครู บุคลากร

ราคาน้ำมัน

统计数据
浏览
1443197  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 0.888883 sec.