SKNTC


งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้    

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่สถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  การใช้  และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ
  5. ให้คำแนะนำ  ชี้แจ้งและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและการดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.013060 sec.