SKNTCฝ่ายวิชาการ

นายบุณยธรรม์ บุญเลี้ยง  รองผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการ  ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลแผนกวิชา  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานวิทยบริการและห้องสมุด  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  งานสื่อการเรียนการสอน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014392 sec.