SKNTC


ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้สมุทรสาคร เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2481    โดยเริ่มเปิดสอนในรายวิชาช่างไม้ก่อสร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสมุทรสาคร   โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร   และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  1  เมษายน  2524 ในปีการศึกษา 2545  กรมอาชีวศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษารวมกลุ่มกัน 2-3 จังหวัด   จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา   ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  

 

ประวัติการจัดการศึกษา

 

ปีการศึกษา 2481-2487     เปิดทำการสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 ทั้งที่อยู่ประจำและไปกลับ

ปีการศึกษา 2495-2501     เปิดขยายทำการสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี

                              รับนักเรียนที่จบชั้นอาชีวศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียน

ปีการศึกษา 2502             เปิดสอนหลักสูตรเป็น 3 ชั้นปี รับนักเรียนที่เรียนจบ ป.4 เข้าเรียนอาชีวศึกษาตอนต้น และนักเรียน ม.3 เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2503             เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนการช่างสมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2504-2516     เปลี่ยนแผนการศึกษาเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเรียนในชั้น ม.ศ. 1-3 สาขาอาชีพ หลักสูตร 3 ปี และรับนักเรียนที่จบชั้น ม.ศ. 3

เข้าเรียนในชั้น ม.ศ. 4-6 สายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี

ปีการศึกษา 2517             เปิดสอนแผนกช่างยนต์ และดีเซลรับนักเรียนจบ ม.ศ.3  เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปีการศึกษา 2518             เปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น เปลี่ยนแผนการศึกษา รับนักเรียนจบ

ม.ศ. 3 เข้าเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 2 ปี รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีก 1 ปี

ปีการศึกษา 2520             เปิดสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เพิ่มอีก 1 แผนก

ปีการศึกษา 2522             เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2523             เปิดสอนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มอีก 1 แผนก

ปีการศึกษา 2524              เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2524 กำหนดให้รับนักเรียนที่จบชั้น   

                                     ม.3 เข้าเรียนตามหลักสูตร ปวช. 3 ปี

ปีการศึกษา 2524        เลื่อนฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2525        เปิดสอนแผนกพณิชยการ เพิ่มอีก 1 แผนก

ปีการศึกษา 2527        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2527

ปีการศึกษา 2527        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกช่างก่อสร้าง

ปีการศึกษา 2530        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530

ปีการศึกษา 2531        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2532        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างยนต์ และแผนกการตลาด

ปีการศึกษา 2533        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 ปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ. 2533

ปีการศึกษา 2533        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกการบัญชี

ปีการศึกษา 2536        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2536

ปีการศึกษา 2536        เปิดสอนแผนกช่างกลโรงงาน เพิ่มอีก 1 แผนก และเปิดสอนในระดับ

                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ปีการศึกษา 2538        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538

ปีการศึกษา 2538        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2538 แผนกช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง รับนักเรียนจบชั้น ม.3 เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเทคนิคโลหะ แผนกช่างเทคนิคการผลิต

ปีการศึกษา 2539        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคีทุกแผนก

ปีการศึกษา 2540        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามข้อตกลงระหว่างกรมอาชีวศึกษา กับกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนายสิบทหารบกระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540

ปีการศึกษา 2542        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนกช่างยนต์ แผนกช่างเทคนิคการผลิต แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกการบัญชี แผนกการตลาด

ปีการศึกษา 2545        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2548        เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                               สาขาวิชาประมงทะเล  และ  สาขาวิชาต่อเรือโลหะ

ปีการศึกษา 2548        เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2549        -  เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                            สาขาวิชาคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ

                             -  เปิดสอนสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ระดับปวช. โดยความร่วมมือ

                                  กับสถานประกอบการ คือ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเทค  จำกัด  โดยเรียนในระบบ         

                                   โรงเรียนโรงงาน

ปีการศึกษา 2552          สาขาประมงทะเลเปลี่ยนการเรียนอยู่กับวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2553          เปิดสอนสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ปีการศึกษา 2554          เปิดสอนสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปีการศึกษา 2555          เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                               สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)โดยความร่วมมือกับบริษัทแมคไทย จำกัด

                               สาขางานเทคนิคเชื่อมโลหะ(ทวิภาคี)โดยความร่วมมือกับบริษัทเพรสซิเด็นท์  

                                 ออฟฟิศ   เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ปีการศึกษา 2557        เปิดสอนสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

                              เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตรี

                              เปิดสอนสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014748 sec.