SKNTCฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสมศักดิ์ สังข์แก้ว  รองผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานความร่วมมือ  งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014319 sec.