research | 成员    日历   

 | 登录  

  登录     登录 | 首页     搜索     相册         好友   • หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน


ผลงานวิจัยสถานศึกษา
• วิจัยสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556

ทำเนียบผลงานวิจัยครู
• วิจัยในชั้นเรียนครู ปีการศึกษา 2555
• วิจัยในชั้นเรียนครู ปีการศึกษา 2556

ทำเนียบโครงงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนนักศึกษา
• ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
• ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
• กรมทรัพย์สินทางปัญญา


新闻
งานวิจัยครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2019-11-05 09:06:18 219 0 Approve
แบบฟอร์มเขียนวิชาโครงการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2019-10-22 07:59:53 994 0 Approve
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1/2562
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2019-10-03 09:14:32 268 0 Approve
ใบสมัครวิชาโครงการภาคเรียนที่ 2/2558
创建 2016-01-11 23:08:12 1111 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve
ผลครูและนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
创建 2015-11-29 22:35:48 1123 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve
โครงงานและวิจัย ปี 2557
创建 2015-07-13 16:37:25 1268 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve

更多


相册
搜索
การจัดแสดงประกวดผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ไม่ระบุ

创建 2015-07-13 16:52:35 1056
การจัดแสดงประกวดผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ไม่ระบุ

创建 2013-12-10 11:10:42 1276

更多


统计数据
浏览
23588  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 2.920635 sec.