research | 成员    日历   

 | 登录  

  登录     登录 | 首页     搜索     相册         好友   • หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน


ผลงานวิจัยสถานศึกษา
• วิจัยสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556

ทำเนียบผลงานวิจัยครู
• วิจัยในชั้นเรียนครู ปีการศึกษา 2555
• วิจัยในชั้นเรียนครู ปีการศึกษา 2556
• วิจัยในชั้นเรียนครู ปีการศึกษา 2562

ทำเนียบโครงงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนนักศึกษา
• ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
• ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
• ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
• กรมทรัพย์สินทางปัญญา


新闻
แบบฟอร์มสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2020-07-15 15:39:33 428 0 Approve
แบบฟอร์มเขียนวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2020-07-01 06:46:42 839 0 Approve
งานวิจัยครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2019-11-05 09:06:18 566 0 Approve
แบบฟอร์มเขียนวิชาโครงการ
创建 2019-10-22 07:59:53 1648 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1/2562
创建 2019-10-03 09:14:32 641 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve
ใบสมัครวิชาโครงการภาคเรียนที่ 2/2558
创建 2016-01-11 23:08:12 1431 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve

更多


相册
搜索
การจัดแสดงประกวดผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ไม่ระบุ

创建 2015-07-13 16:52:35 1285
การจัดแสดงประกวดผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ไม่ระบุ

创建 2013-12-10 11:10:42 1499

更多


统计数据
浏览
30815  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 0.579120 sec.