research


ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

     สาขา ช่างยนต์      สาขา การบัญชี
     สาขา ช่างกลโรงงาน      สาขา การขาย/การตลาด
     สาขา ไฟฟ้ากำลัง      สาขา การเลขานุการ
     สาขา อิเล็กทรอนิกส์      สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

______________________________________________________________

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

     สาขา ช่างยนต์      สาขา การบัญชี
     สาขา ช่างกลโรงงาน      สาขา การขาย/การตลาด
     สาขา ไฟฟ้ากำลัง      สาขา ค้าปลีก
     สาขา อิเล็กทรอนิกส์      สาขา การเลขานุการ
     สาขา โลหะการ      สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขา ก่อสร้าง
     สาขา สถาปัตยกรรม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014260 sec.