research


วิจัยสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการต้องการของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014343 sec.