plan Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

งานวางแผนและงบประมาณ


• หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน

• แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
• แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
• แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557

• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา


News
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2564
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2021-04-05 08:26:37 791 0 Approve
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2014-11-20 14:36:36 2279 0

more


Statistic
Counter
15485  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

Policy | Development
Generated 0.696840 sec.