plan


หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานวางแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้    

  1. จัดทำแผน  แผนการศึกษา  แผนการใช้ทรัพยากร  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                       
  2. กำหนดแผนงานการรับนักเรียนนักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
  3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้เงินงบประมาณภายในสถานศึกษา  การควบคุมภายใน  การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  และดำเนินเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
  4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา  สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
  6. จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ  การใช้เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.012589 sec.