plan | 成员    日历   

 | 登录  

  登录     登录 | 首页     搜索     相册         好友   

งานวางแผนและงบประมาณ


• หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน

• แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
• แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
• แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557

• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา


新闻
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2564
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2021-04-05 08:26:37 791 0 Approve
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2014-11-20 14:36:36 2279 0

更多


统计数据
浏览
15486  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 0.710606 sec.