supply Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   • หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน
 
: งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

News
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2020-09-30 15:14:06 84 0
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชดเชยเครื่องมือที่ชำรุดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2020-09-28 08:47:58 59 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2019-03-28 10:06:13 786 0
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Create : 2018-12-28 11:53:11 1091 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Create : 2018-12-16 09:51:57 922 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding)
Create : 2018-12-16 09:26:57 1097 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

more


Statistic
Counter
200944  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

Policy | Development
Generated 0.562937 sec.