supply | 成员    日历   

 | 登录  

  登录     登录 | 首页     搜索     相册         好友   • หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน
 
: งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

新闻
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานแมคคาทรอนิกส์ พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2021-02-05 13:19:50 1622 0
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานแมคคาทรอนิกส์ พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2021-01-29 13:14:11 1680 0
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2020-09-30 15:14:06 1744 0
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชดเชยเครื่องมือที่ชำรุดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
创建 2020-09-28 08:47:58 1649 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2
创建 2019-03-28 10:06:13 2572 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
创建 2018-12-28 11:53:11 3369 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Approve

更多


统计数据
浏览
469948  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 0.599834 sec.