sarabun Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Money mouthMoney mouthMoney mouthงานบริหารงานทั่วไปCoolCoolเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
• รายงานการประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
• รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
• รายงานการประชุมกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ข้อมูลหน่วยงาน
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
• สำนักอำนวยการ

เอกสารดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มขอใช้สถานที่


Statistic
Counter
10305  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

Policy | Development
Generated 0.033851 sec.