sarabun | 成员    日历   

 | 登录  

  登录     登录 | 首页     搜索     相册         好友   

Money mouthMoney mouthMoney mouthงานบริหารงานทั่วไปCoolCoolเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
• รายงานการประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
• รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
• รายงานการประชุมกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ข้อมูลหน่วยงาน
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
• สำนักอำนวยการ

เอกสารดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มขอใช้สถานที่


统计数据
浏览
10306  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 0.034839 sec.