curriculum Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   ข้อมูลหน่วยงาน
• หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน

บริการข้อมูล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• สาขาวิชาเครื่องกล
• สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• โลหะการ
• ไฟฟ้ากำลัง
• อิเล็กทรอนิกส์
• การก่อสร้าง
• สถาปัตยกรรม
• การบัญชี
• การขาย
• การเลขานุการ
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
• สาขาวิชาเครื่องกล
• สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
• สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
• สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• สาขาวิชาการก่อสร้าง
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2555
 ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555
Statistic
Counter
22556  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

Policy | Development
Generated 0.594235 sec.