curriculum


หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1.   จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2.   จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3.   จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4.   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  ท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5.   จัดหา  รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6.   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ   จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
7.   ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  และสะสมหน่วยกิต
8.   ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9.   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน  สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10. รวบรวม  และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์      ทางการศึกษา
11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.025983 sec.