guide | 成员    日历   

 | 登录  

  登录     登录 | 首页     搜索     相册         好友   

guide1.jpgข้อมูลหน่วยงาน
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บุคลากรในหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน

เอกสาร Download
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ทุนการศึกษา

ติดต่อเรา
• ติดต่อรา


新闻
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2019-01-07 08:00:00 1960 0 Approve

更多


相册
搜索
โครงการ 'แนะแนวสัญจร' ประจำปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

创建 2019-01-11 09:31:39 1371
โครงการ 'เปิดโลกกว้าง สู่การศึกษา' ปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

创建 2019-01-10 15:34:24 1343

更多


统计数据
浏览
15378  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 0.555088 sec.