guide


ปฏิทินปฏิบัติงาน

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ปฏิทินงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ประจำปีการศึกษา 2561 

วัน เดือน ปี

การดำเนินการ

15 พ.ค. 61

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

15 พ.ค. - 31 ก.ค. 61

นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ในระบบ e - Studentloan

15 - 18 พ.ค. 61

นักเรียน นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

31 พ.ค. 61

มอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

8 ส.ค. 61

ดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1 ก.ย. - 30 พ.ย. 61

นักเรียน นักศึกษายืนยันการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ในระบบ e - Studentloan

1 พ.ย. 61 - 31 ม.ค. 62

ดำเนินโครงการแนะแนวสัญจร

9 ม.ค. 62

ดำเนินโครงการเปิดโลกกว้าง สู่การศึกษา

1 - 28 ก.พ. 62

ดำเนินโครงการวันนัดพบแรงงาน

6 - 7 มี.ค. 62

ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร

18 - 31 มี.ค. 62

ดำเนินโครงการ OPEN HOUSE เปิดประตูสู่ SKNTC

1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 62

ดำเนินโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.013038 sec.