quality Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   ข้อมูลหน่วยงาน
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน

เอกสารประชาสัมพันธ์
• มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร


News
มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2020-03-09 12:42:47 487 0 Approve
SAR 2559
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2017-06-09 09:12:33 1037 0
SAR 2558
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2016-06-07 15:28:35 1327 0
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
Create : 2015-10-14 11:23:59 1794 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
Create : 2015-10-14 11:19:06 1466 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เครื่องมืองานประกันฯ มาตรฐานที่ 1-7
Create : 2014-11-26 15:43:42 1637 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

more


รายงานการประเมินตนเอง
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 50
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 51
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 52
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 53
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 54
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 55
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 56
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 57
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 58
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 59
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 61
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 62

Statistic
Counter
17101  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

Policy | Development
Generated 0.851652 sec.