quality Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   ข้อมูลหน่วยงาน
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน

เอกสารประชาสัมพันธ์
• มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร


News
มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2020-03-09 12:42:47 1733 0 Approve
SAR 2559
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2017-06-09 09:12:33 2248 0
SAR 2558
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2016-06-07 15:28:35 2440 0
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
Create : 2015-10-14 11:23:59 3010 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
Create : 2015-10-14 11:19:06 2613 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เครื่องมืองานประกันฯ มาตรฐานที่ 1-7
Create : 2014-11-26 15:43:42 2814 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

more


Article
Search 
SAR 2563

Create : 2021-11-03 00:52:04 1027 0

more


รายงานการประเมินตนเอง
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 50
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 51
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 52
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 53
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 54
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 55
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 56
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 57
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 58
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 59
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 61
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 62
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 63
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 64
• รายงานการประเมินตนเอง SAR 65

Statistic
Counter
30351  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

Policy | Development
Generated 0.574051 sec.