ICT


บุคลากรหน่วยงาน
1.  นายสมศักดิ์           ทับทัน หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (มหาชัย)
2.  นายเอกรินทร์         สินทะเกิด หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (บ้านบ่อ)
3.  นางพวงทิพย์          อิ่มธนบัตร ผู้ช่วยงาน
4.  นายสมเกียรติ         ภูมิชัยสุวรรณ์ ผู้ช่วยงาน                                                 
5.  นายสรุจณัฐ           นารถเมธี ผู้ช่วยงาน
6.  นายกิตติศักดิ์          กล่องชู  ผู้ช่วยงาน
7.  นายสุรศักดิ์           ไทรไกรกระ   ผู้ช่วยงาน
8.  นายศรายุทธ          คอนเอม    ผู้ช่วยงาน
9.  นายภัทราวุธ          คงเพ็ชร์   ผู้ช่วยงาน
10.น.ส.กานดา            ปิ่นวิถี  เจ้าหน้าที่งาน
11.น.ส.สุพรรษา          เอี้ยงชะอุ่ม เจ้าหน้าที่งาน
 12.น.ส.รพีพร             ชาวไร่อ้อย  เจ้าหน้าที่งาน

                                                                                                                                                  


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.013176 sec.