product


หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1.   ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงาน  ส่งเสริมผลผลิต  จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
2.   วางแผน   ดำเนินงาน  ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน   องค์กร    ชุมชน องค์กร เอกชน   องค์กรวิชาชีพ   สถานประกอบการ     หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้ารับจัดทำ  รับบริการ ผลิตเพื่อจำหน่าย  การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์   3.   ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
4.   กำกับ  ติดตาม  และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล  การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
5.   รวบรวมข้อมูล  สถิติต่างๆ  รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจาณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
6.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8.   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.012660 sec.