regis


หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

 1. จัดหาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
 3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา  ลงทะเบียนภายหลังกำหนด   การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
 6. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ  ที่ต้องสอบแก้ตัว  สอบทดแทน  การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา  เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ และพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
 7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล  จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. รับผลการประเมินผลการเรียน ประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
 9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน  เช่น  การออกสำเนา  ระเบียนแสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  เช่น    การลาออก   การพักการเรียน  การโอนย้าย    การเรียนภาคฤดูร้อน  การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
 11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
 12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียน และเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
 13. เก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 15. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 16. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.012388 sec.