personnel


หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้    

 1. แนะนำ  เผยแพร่  และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบของราชการ
 2. จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 4. ควบคุม  จัดทำสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์      การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
 6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตร  ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและ เงินทดแทน  เป็นต้น
 7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
 8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. ดูแลบำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014630 sec.