SKNTC Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Search Member   

Share Content(s) People
Search  Relate ทั้งหมด บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า อื่นๆ

research
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

savit
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

account
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

quality
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

SKNTC
Detail Share
Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ

regis
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ICT
Detail Share
Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ช่างกลโรงงาน

plan
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี

supply
Detail Share
Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
งานพัสดุ

product
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
การตลาด

sarabun
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
การเลขานุการ

personnel
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

guide
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

activity
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

curriculum
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์

sport11
Detail Share
Status : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ช่างกลโรงงาน

somsak
Detail Share
Status : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ช่างกลโรงงาน

ebook
Detail Share
Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ
Current Page(s) 1/1
<<
1
>>

Share หมายถึงบุคคลที่อนุญาติให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องล๊อกอิน

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

Policy | Development
Generated 0.569921 sec.