SKNTC | 成员    日历   

 | 登录  

  搜索   

与日志相关好友
搜索  关系 ทั้งหมด บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า อื่นๆ

research
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

quality
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

ICT
详细信息 Share
状态 : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ช่างกลโรงงาน

SKNTC
详细信息 Share
状态 : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ

account
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

plan
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี

supply
详细信息 Share
状态 : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
งานพัสดุ

product
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
การตลาด

regis
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

sarabun
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
การเลขานุการ

personnel
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

guide
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

activity
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

curriculum
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์

sport11
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ช่างกลโรงงาน

somsak
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ช่างกลโรงงาน

ebook
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

savit
详细信息 Share
状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ
当前页码 1/1
<<
1
>>

Share หมายถึงบุคคลที่อนุญาติให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องล๊อกอิน

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 0.570382 sec.